ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 


Πληροφορίες για νέους κυνηγούς
Για να γίνει κάποιος κυνηγός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που παραθέτουμε στη συνέχεια της σελίδας:

  • Αγορά κυνηγετικού όπλου
  • Δήλωση του όπλου στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μου και χορήγηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου.
    (σε περίπτωση μη αγοράς όπλου ο νέος κυνηγός θα πρέπει να έχει άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, επίσης από τις αρχές - σε περίπτωση που ο νέος κυνηγός χρησιμοποιεί όπλο άλλου).
  • Δήλωση στον κυνηγετικό σύλλογο για συμμετοχή στις εξετάσεις νέων κυνηγών.
  • Εξέταση κατά την καθορισμένη ημερομηνία.
  • Έκδοση άδειας θήρας (που προϋποθέτει επιτυχία στις εξετάσεις) και εγγραφή στον κυνηγετικό σύλλογο.

Ο σύλλογος μας θα σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες εξετάσεων.


Ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσω

Αγοράζω κυνηγετικό όπλο και το δηλώνω στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μου, ώστε να αποκτήσω άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμώ να αγοράσω όπλο γιατί θα κυνηγώ με το όπλο κάποιου φίλου ή συγγενή, απευθύνομαι και πάλι στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μου για να μου χορηγήσει βεβαίωση η οποία θα αναφέρει ότι πληρώ τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Απαιτούνται ακριβώς η ίδια διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού
όπλου, εκτός από το τιμολόγιο αγοράς του όπλου.

Απευθύνομαι στον Κυνηγετικό Σύλλογο και το Δασαρχείο της περιοχής μου για να δηλώσω συμμετοχή στις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών, που πραγματοποιούνται στο εκάστοτε Δασαρχείο συγκεκριμένες μέρες του μήνα. Από εκεί θα προμηθευτώ και το ερωτηματολόγιο για τις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών.

Την καθορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων παρίσταμαι σ 'αυτές έχοντας απαραιτήτως μαζί μου την αστυνομική μου ταυτότητα.

Εφόσον επιτύχω στις εξετάσεις, προσκομίζω στο Σύλλογο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά τις 10 Αυγούστου:
• Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή τη βεβαίωση
•Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με το εξής κείμενο:
«Δεν έχω καταδικαστεί για παράβαση που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.177/75 περί θήρας και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου σχετική ποινική δίωξη»
• Το ποσό -ανάλογα με τον τύπο αδείας που επιθυμώ προσαυξημένο κατά το αντίτιμο της εγγραφής νέου μέλους.

Αφού εκδοθεί η άδεια θήρας μου, φροντίζω να ενημερωθώ για τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το κυνήγι, για τα επιτρεπόμενα είδη και τη Ρυθμιστική Απόφαση θήρας, τις υποχρεώσεις μου ως κατόχου κυνηγετικού όπλου και πάντα επιδιώκω να πηγαίνω για κυνήγι με πιο έμπειρους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσω την απαιτούμενη πείρα. Πέραν αυτών, είναι καλό να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και επιδίωξη της πληρέστερης δυνατής κατάρτισης σε κυνηγετικά θέματα με την ανάγνωση κυνηγετι-κών εντύπων και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να επιβληθεί, είναι προσωπική επιλογή, μια επιλογή ωστόσο που ενώ ξεκινά από το ατομικό επίπεδο, τα θετικά της αποτελέσματα
αφορούν στο σύνολο της κυνηγετικής οικογένειας. Οσο περισσότερα μέλη της είναι συνειδητοποιημένα και ενημερωμένα, τόσο περισσότερη δύναμη και σταθερότερη
βάση αποκτά.

Αδεια κατοχής όπλου
• Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου χορηγείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας του κατόχου.
• Ισχύει για χρονικό διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της, όπως ορίζει ο νόμος για τα όπλα κατηγορίας β' στην οποία ανήκουν τα κυνηγετικά, και μετά την πάροδο των 10 ετών χρειάζεται ανανέωση.
Οι απαιτούμενες διαδικασίες, καθώς και τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

- Αρχικά υποβάλλουμε αίτηση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μας (παράρτημα Ασφαλείας) ώστε να μας χορηγηθεί ειδική άδεια για την αγορά κυνηγετικού όπλου. Πρόκειται για ειδικό έντυπο που χορηγείται συνήθως εις τετραπλουν και το οποίο συμπληρώνεται και σφρα-γίζεται από τον οπλοπώλη. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
- Τιμολόγιο αγοράς του όπλου (ή -σε περίπτωση που το όπλο αγοράζεται μεταχει-ρισμένο- σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και η προηγούμενη άδεια κατοχής του όπλου)
- Ιατρικό πιστοποιητικό από νευρολόγο ή ψυχίατρο
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες


Με την προσκόμιση των ανωτέρω στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας συμπληρώνονται σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια ζητείται υπηρεσιακά το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου «Α» του ενδιαφερομένου.
• Για να εκδοθεί π άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα ημερών (η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην αποστολή του ποινικού μητρώου).
• Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου συνοδεύει πάντα το κυνηγετικό όπλο για το οποίο έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε μετακίνηση του.
• Το κυνηγετικό όπλο δύναται να παραχωρηθεί σε άλλο άτομο - συνοδευόμενο πάντα από την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου μόνο εφόσον το άτομο αυτό είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας.

Επιλογές

 
 

Focus On Web