ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 


Θηρεύσιμα είδη

Θηλαστικά

 • Αγριοκούνελο (OryctolagusCuniculus)
 • Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
 • Αλεπού (Vulpes vulpes)
 • Λαγός (Lepus europeus)
 • Πετροκούναβο (Martes foina)

Πουλιά Δεντρόβια Εδαφόβια

 • Αγριοπερίστερο (Columba livia)
 • Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
 • Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
 • Καρακάξα (Pica pica)
 • Κάργια (Corvus monedula)
 • Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
 • Κότσυφας (Turdus merula)
 • Κουρούνα (Corvus corone)
 • Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
 • Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)
 • Ορτύκι (Coturnix coturnix)
 • Πετροπέρδικα (Alectoris graece)
 • Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
 • Τσίχλα (Turdus philomelos)
 • Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
 • Φάσα (Columba palumbus)
 • Φασιανός (Phasianus colchicus)
 • Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Πουλιά Υδρόβια και Παρυδάτια

 • Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
 • Καλημάνα (Vanellus vanellus)
 • Κιρκίρι (Anas crecca)
 • Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
 • Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
 • Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
 • Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)
 • Σαρσέλα (Anas querquedula)
 • Σουβλόπαπια (Anas acuta)
 • Σφυριχτάρι (Anas penelope)
 • Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
 • Φαλαρίδα (Fulica atra)
 • Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
 • Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)
Επιλογές

 
 

Focus On Web